Kształcenie zawodowe uczniów - projekt UE

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”
Wartość projektu: 1 330 850,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 1 197 765,00 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród 356 uczniów (106K;250M) w tym 174 uczniów (51K;123M) z Technikum nr 2 i 182 uczniów (55K;127M) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład ZSP nr 2 w Jarocinie w woj. Wlkp., podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 w Jarocinie w wyniku poniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenia pracowni zawodowych w okresie XII.2016 - X.2018r.

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:
1. Staże zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie będzie realizowane u pracodawców działających na terenie woj. Wlkp. w szczególności na terenie pow. jarocińskiego oraz pow. sąsiadujących, wybranych na etapie realizacji projektu. Każdy uczestnik odbędzie 150h stażu, a w efekcie uzyska stypendium stażowe adekwatne do ilości h stażu tj. 1250zł brutto. Wsparcie udzielone będzie 100 uczniom/ uczennicom (37K; 63M) Technikum z ZSP nr2 w Jarocinie.
2. Kursy zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie udzielone będzie 356 uczniom/ uczennicom (106K; 250M) z ZSP nr 2 w Jarocinie na terenie, w tym: 174 uczniom/ uczennicom (51K;123M) Technikum nr 2 oraz 182 uczniom/uczennicom (55K;127M) ZSZ nr 2.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów/ uczennic. Działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego mają na celu przedstawienie uczestnikom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone będzie 75 uczniom/ uczennicom (25K;50M) ZSP nr 2 w Jarocinie, w tym: 32 uczniom/ uczennicom (12K;20M) Technikum nr 2 oraz 43 uczniom/ uczennicom (13K;30M) ZSZ nr 2.
4. Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażone zostaną: pracownia hotelarstwa, pracownia fryzjerska, pracownia samochodowa.
5. Kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe dla nauczycieli. Kierunki doskonalenia zaplanowano zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów i prowadzonych zajęć. Zdobyte kompetencje będą wykorzystywane przez nauczycieli na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji zawodowych podczas prowadzonych zajęć w ramach podstawy programowej. Grupa docelowa w ramach zadania nie posiada obecnie kompetencji w zakresach udzielanego wsparcia. Wsparcie udzielone będzie 8 nauczycielom (8K; 0M) pracującym w ZSP nr 2 w Jarocinie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
• w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym – Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 24 31;
• w sekretariacie ZSP nr 2 w Jarocinie – ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 22 40

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Technikum

Technikum

Wybierając technikum możesz zdobyć kwalifikacje zawodowe oraz przygotować się do studiów wyższych.

Technikum hotelarstwa, Technikum elektryczne, Technikum elektroniczne, Technikum usług fryzjerskich, Technikum mechaniczne, Technikum pojazdów samochodowych,

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd