Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uczniowie klas I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III, IV Technikum zameldowani na terenie województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej), słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym
2. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego
3. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 lat
4. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż: 4,21 - uczniowie, 4,01 - słuchacze i studenci,
5. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto. (w wypadku osób samotnie wychowujących dzieci średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 740 złotych netto).

Regulamin oraz druki dokumentów (wnioski i oświadczenia) można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. W sekretariacie szkoły można również odbierać zaświadczenie o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny (dotyczy uczniów klas drugich, trzecich i czwartych) i zaświadczanie o obecnym statusie ucznia. Wnioski z pełną dokumentacją należy składać w Starostwach Powiatowych właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby wnioskującej.

UWAGA!!!!

Uczniowie zameldowani na terenie powiatu jarocińskiego wnioski mogą składać w sekretariacie szkoły w terminie do 12 września 2017 r. do godz. 15.00.

Uczniowie zameldowani na terenie innych niż powiat jarociński powiatów wnioski mogą składać w starostwach powiatowych właściwych ze względu na miejsce zameldowania w terminach ustalonych przez dane starostwo.

Our website is protected by DMC Firewall!