Kształcenie zawodowe uczniów - projekt UE

Pragniemy poinformować, iż w naszej szkole realizowany jest projekt pt.:

„Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”
Wartość projektu: 1 330 850,00 PLN
Dofinansowanie ze środków UE: 1 197 765,00 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów szkół zawodowych w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych wśród 356 uczniów (106K;250M) w tym 174 uczniów (51K;123M) z Technikum nr 2 i 182 uczniów (55K;127M) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzących w skład ZSP nr 2 w Jarocinie w woj. Wlkp., podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 w Jarocinie w wyniku poniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenia pracowni zawodowych w okresie XII.2016 - X.2018r.

W ramach ww. projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:
1. Staże zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie będzie realizowane u pracodawców działających na terenie woj. Wlkp. w szczególności na terenie pow. jarocińskiego oraz pow. sąsiadujących, wybranych na etapie realizacji projektu. Każdy uczestnik odbędzie 150h stażu, a w efekcie uzyska stypendium stażowe adekwatne do ilości h stażu tj. 1250zł brutto. Wsparcie udzielone będzie 100 uczniom/ uczennicom (37K; 63M) Technikum z ZSP nr2 w Jarocinie.
2. Kursy zawodowe dla uczniów/ uczennic. Wsparcie udzielone będzie 356 uczniom/ uczennicom (106K; 250M) z ZSP nr 2 w Jarocinie na terenie, w tym: 174 uczniom/ uczennicom (51K;123M) Technikum nr 2 oraz 182 uczniom/uczennicom (55K;127M) ZSZ nr 2.
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów/ uczennic. Działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego mają na celu przedstawienie uczestnikom możliwych kierunków dalszego kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej jak i zawodowej w kontekście uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Wsparcie udzielone będzie 75 uczniom/ uczennicom (25K;50M) ZSP nr 2 w Jarocinie, w tym: 32 uczniom/ uczennicom (12K;20M) Technikum nr 2 oraz 43 uczniom/ uczennicom (13K;30M) ZSZ nr 2.
4. Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wyposażone zostaną: pracownia hotelarstwa, pracownia fryzjerska, pracownia samochodowa.
5. Kursy/ szkolenia/ studia podyplomowe dla nauczycieli. Kierunki doskonalenia zaplanowano zgodne z kierunkiem kształcenia uczniów i prowadzonych zajęć. Zdobyte kompetencje będą wykorzystywane przez nauczycieli na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji zawodowych podczas prowadzonych zajęć w ramach podstawy programowej. Grupa docelowa w ramach zadania nie posiada obecnie kompetencji w zakresach udzielanego wsparcia. Wsparcie udzielone będzie 8 nauczycielom (8K; 0M) pracującym w ZSP nr 2 w Jarocinie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
• w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym – Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 24 31;
• w sekretariacie ZSP nr 2 w Jarocinie – ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 22 40

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd