Organizacja realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Organizacja realizacji zadań szkoły w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19


1. Od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie prowadzi kształcenie na odległość.
2. Od 25.03.2020 kontynuowana jest w formie kształcenia na odległość realizacja programów nauczania w zakresie:
- przedmiotów ogólnokształcących,
- teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- praktycznych przedmiotów zawodowych w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- nauczania indywidualnego,
- pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
3. Nauczyciele, realizując programy nauczania dostosowują metody nauczania do wybranych przez siebie metod oraz technik kształcenia na odległość oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń do komunikacji na odległość, a także ich dostępnością.
4. Nauczyciele realizują zajęcia w formie kształcenia na odległość zgodnie z tygodniowym planem lekcji obowiązującym przed 12 marca 2020 r.
5. Nauczyciele do kształcenia na odległość mogą korzystać ze wszelkich technik komunikacji na odległość (e-dziennik, poczta mailowa, telefon, Facebook, Instagram, Messenger, Google Classroom, Skype i inne) z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w sieci oraz higieny pracy uczniów.
6. Nauczyciele przesyłają uczniom materiały na dany dzień od popołudnia dnia poprzedniego do godziny rozpoczęcie danej lekcji zgodnie z planem lekcji.
7. Nauczyciele przygotowują materiały dla uczniów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia przez młodzież.
8. Nauczyciele przygotowują materiały dla uczniów, uwzględniając konieczność naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
9. Wychowawcy klas informują uczniów, że mogą oni konsultować się z nauczycielami uczącymi w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień i pomocy za pomocą e – dziennika lub innego ustalonego sposobu komunikowania się na odległość w terminach, w których odbywają się lekcje zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
10. Szkolny psycholog, pedagog szkolny, nauczyciele bibliotekarze pełnią dyżur dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli online wg harmonogramu na dzień 12.03.2020.
11. Nauczyciele potwierdzają przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w ramach kształcenia na odległość, wpisując temat lekcji w dzienniku elektronicznym. W module frekwencja nauczyciele wpisują uczniom literkę – NZ. Nauczyciele prowadzący zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz nauczania indywidualnego wpisują tematy w dziennikach papierowych.
12. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce na zasadach ustalonych z danym oddziałem klasowym.
13. Nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o postępach oraz uzyskanych ocenach poprzez przekazywanie informacji przez e – dziennik i wpisywanie ocen do e – dziennika.

Our website is protected by DMC Firewall!