Historia szkoły

4 kwietnia 1945 r. rozpoczęła w Jarocinie działalność Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa, której dyrektorem został Franciszek Lubiatowski. Zajęcia szkolne realizowano początkowo w baraku przy ul. Paderewskiego oraz w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 1, a od maja 1945 r. przede wszystkim w budynku dawnej pastorówki przy ul. Wrocławskiej 17, czyli w obecnej siedzibie szkoły.

Pierwszy rok szkolny zakończono 18 lipca 1945 r., umożliwiając uczniom najbardziej zaawansowanym w nauce poszczególnych zawodów złożenie egzaminów końcowych. Tą właśnie drogą, już w 1945 r., opuściło szkołę 76 absolwentów, wśród nich późniejszy wieloletni dyrektor Jaromy inż. Kazimierz Danielczyk oraz wieloletni ceniony nauczyciel, a także dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Jarocinie w latach 1983-1987 - mgr inż. Antoni Hoffa.

1 września 1948 r. uruchomiono warsztaty szkolne: mechaniczny oraz stolarski. Odtąd szkoła nosi nazwę Szkoła Zawodowa w Jarocinie. 3 listopada 1951 r. oddano do użytku własną salę gimnastyczną, urządzoną w pożydowskiej bóźnicy.

W latach 50-tych i 60-tych szczególnie duży wysiłek nauczycieli i uczniów skierowany był na wytwarzanie niezbędnych i często oryginalnych środków dydaktycznych. Na tym właśnie polu szkoła osiągała duże sukcesy, organizowała i uczestniczyła w wystawach środków dydaktycznych i postępu pedagogicznego (np. w 1947 r., 1962 r. i 1965 r. w Jarocinie, w 1958 r. w Poznaniu, w 1962 r. w Katowicach). Ranga szkoły rosła. W roku szkolnym 1958/59 jarocińska placówka posiadała dwie filie: w Środzie Wlkp. oraz w Koźminie. W 1962 r. nowym dyrektorem zostaje mgr Jarosław Szczotkiewicz, a szkoła przyjmuje nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jarocinie.

Z każdym rokiem zwiększa się liczba oddziałów i kierunków kształcenia, a tym samym liczba uczniów. Sytuacja ta oraz brak realnych możliwości poprawienia sytuacji lokalowej spowodowały rozdzielenie szkoły na dwie placówki:

Zasadniczą Szkołę Zawodową, z dotychczasowym stanem posiadania - budynków szkolnych, salą gimnastyczną i Warsztatami Szkolnymi z dyrektorem Wiktorem Binkowskim.

Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących z dyrektorem Józefą Brzyziak. Szkole tej udostępniono początkowo tylko kilka pomieszczeń w budynku miejscowego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki. Z dniem 5 stycznia 1965 r. istnieją w Jarocinie równoległe dwie zasadnicze szkoły zawodowe.

Z dniem 1 września 1971 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących zmieniła nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca.

Z końcem sierpnia 1973 r. Wiktora Binkowskiego przeniesiono na stanowisko dyrektora Technikum Przemysłu Drzewnego w Jarocinie. Natomiast dyrekcję Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Wrocławskiej objęła mgr Kazimiera Jakrzewska.

Rok szkolny 1975/76, mimo iż przebiegał jak każdy poprzedni, okazał się ostatnim samodzielnego istnienia szkoły. Spowodowane to było dążeniem do wykorzystania rezerw lokalowych w dotychczasowym Technikum Przemysłu Drzewnego na drodze utworzenia tam dużego zespołu szkół zawodowych oraz dążeniem władz do poprawienia warunków lokalowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących.

W kwietniu 1976 r. nie pozwolono Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Wrocławskiej na nabór do klas pierwszych, a z nowym rokiem 1976/77 pozostałe klasy drugie i trzecie włączono do utworzonego Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Wojska Polskiego. Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących przekazano budynki i pomieszczenia szkolne oraz salę gimnastyczną. Po przejęciu budynków przy ul. Wrocławskiej i przeniesieniu się tam szkoła ta zmieniła nazwę na: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Jarocinie. Od 1 września 1980 r. działa w zespole Technikum Zawodowe dla Pracujących, później technikum dla dorosłych.

Lata 90-te to czas wielkich przemian w szkole. W dniu 1 czerwca 1990 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybitnego polityka i działacza gospodarczego. W trakcie uroczystości szkoła została odznaczona Medalem za Zasługi dla Rozwoju Ziemi Jarocińskiej.

Nadanie szkole imienia stało się motorem do dalszych działań. Wychodząc na przeciw nowym potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego szkoła otwiera Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Odzieżowe i Technikum Gastronomiczne.

Our website is protected by DMC Firewall!