Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uczniowie klas I, II i III Branżowej Szkoły I Stopnia, Liceum Ogólnokształcącego oraz klas I, II, III, IV Technikum mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej), zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Uczą się w trybie dziennym
2. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego
3. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż: 4,21 - uczniowie
4. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej - średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto (w wypadku osób samotnie wychowujących dzieci średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 740 złotych netto).

Regulamin oraz druki dokumentów (wnioski i oświadczenia) można pobrać tutaj.

W sekretariacie szkoły można odbierać zaświadczenie o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny (dotyczy uczniów klas drugich, trzecich i czwartych) Uczniowie klas pierwszych dołączają kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W sekretariacie szkoły od 1 września 2021 r. będzie można odebrać zaświadczanie o obecnym statusie ucznia.

Wnioski z pełną dokumentacją należy składać w Starostwach Powiatowych właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby wnioskującej.

UWAGA!!!! UCZNIOWIE ZAMELDOWANI NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO WNIOSKI SKŁADAJĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY W TERMINIE DO 17 WRZEŚNIA 2021 R. DO GODZ. 10.00.

Our website is protected by DMC Firewall!