Image

Cukiernik

Cykl kształcenia
Nauka w branżowej szkole trwa 3 lata.
Język obcy
język agielski lub język niemiecki

Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane ze sporządzaniem półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowaniem. W trakcie edukacji zostanie przygotowany do bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w toku produkcji oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki magazynowej surowców, półproduktów cukierniczych i wyrobów gotowych. 

Cukiernik potrafi:

 • dobierać i przygotowywać surowce, półprodukty, dodatki i materiały pomocnicze do procesu produkcji wyrobów cukierniczych oraz oceniać ich jakość;
 • stosować receptury cukiernicze w procesie produkcji wyrobów cukierniczych;
 • produkować wyroby cukiernicze zgodnie z zaplanowanym procesem technologicznym, przepisami prawa oraz systemami zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • dekorować wyroby cukiernicze;
 • użytkować stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii;
 • przestrzegać przepisów prawa żywnościowego, procedur zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Przedmioty zawodowe, których będzisz się uczył w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie cukiernik w ramach:

 • Kształcenia zawodowego teoretycznego: Technologia produkcji cukierniczej. Podstawy przemysłu spożywczego. Język angielski zawodowy/Język niemiecki zawodowy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kompetencje personalne i społeczne. Obsługiwanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukiernicznych.
 • Kształcenia zawodowego praktycznego: Praktyczna nauka zawodu - zajęcia odbywają się u pracodawców.
  Uczniowie klas/zawodów, w których teoretyczne przedmioty zawodowe odbywają się w szkole mają w I, II i III klasie 2 dni zajęć praktycznych u pracodawców.

  Uczniowie klas/zawodów, w których teoretyczne przedmioty zawodowe odbywają się na kursach* mają w I klasie 2 dni, a w II i II klasie 3 dni zajęć praktycznych u pracodawców.

  * Kursy - szkoła prowadzi kształcenie w każdym zawodzie Branżowej Szkoły I Stopnia. Jeśli jednak dany zawód wybierze bardzo mała liczba osób, to na kształcanie zawodowe teoretyczne w swoim zawodzie uczeń zostanie oddelegowany przez szkołę do ośrodka kursowego.
  Kurs kształceniowy finansowany jest przez szkołę. Uczeń uczestniczy w takim kursie aż trzykrotnie: w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie.
  Kurs każdorazowo trwa 4 tygodnie przez 8 godzin dziennie. Na zajęciach w ośrodku kursowym uczeń otrzymuje się oceny, zdaje egzaminy, sprawdzana jest jego obecność, oceniane jest zachowanie. Informacja o postępach kursanta dostarczana jest do szkoły i do pracodawcy.
  Kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole.

Po zakończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia czeka Cię egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W zawodzie cukiernik wyodrębniono jedną Kwalifikację SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

Egzamin zawodowy jest podzielony na dwie części – pisemną (teoretyczną) oraz praktyczną.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzający egzamin. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy też dokumentacja. 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Cukiernik znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych wytwarzających wyroby cukiernicze, Może również zajmować się sporządzaniem ciast w działach cukierniczych restauracji, punktów gastronomicznych i obiektów hotelarskich.

TZ Portfolio Plus is currently offline for maintenance

Check back soon!
Our website is protected by DMC Firewall!