Image

Kucharz

Cykl kształcenia
Nauka w branżowej szkole trwa 3 lata.
Język obcy
język agielski lub język niemiecki

Kucharz to zawód znany od wieków i niezbędny, ale do niedawna zwykle pozostający w cieniu. Od paru lat zawód kucharza staje się coraz bardziej doceniany. Dobry kucharz ma dziś nawet szansę zostać gwiazdą telewizji.

Profesjonalny kucharz to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także w wielu przypadkach prawdziwy artysta, który potrafi z gotowania i przygotowanych potraw uczynić prawdziwą sztukę. Kucharz dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają przyrządzanie potraw w różnych kulturach kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji.

Zawód ten kształtuje umiejętności związane z:

 • profesjonalnym sposobem dekoracji potraw,
 • sporządzania potraw i napoje,
 • planowaniem zakupów,
 • planowaniem i sporządzaniem kart menu,
 • prowadzenia działalności gastronomicznej,
 • obliczeniem wartości energetycznej i odżywczej produktów.

Przedmioty zawodowe, których będzisz się uczył w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie kucharz to w ramach:

 • Kształcenia zawodowego teoretycznego: Technologia gastronomiczna. Podstawy gastronomii. Obsługa maszyn i urządzeń w gastronomii. Język angielski zawodowy/Język niemiecki zawodowy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kompetencje personalne i społeczne.
 • Kształcenia zawodowego praktycznego: Praktyczna nauka zawodu - zajęcia odbywają się u pracodawców.
  Uczniowie klas/zawodów, w których teoretyczne przedmioty zawodowe odbywają się w szkole mają w I, II i III klasie 2 dni zajęć praktycznych u pracodawców.

  Uczniowie klas/zawodów, w których teoretyczne przedmioty zawodowe odbywają się na kursach* mają w I klasie 2 dni, a w II i II klasie 3 dni zajęć praktycznych u pracodawców.

  * Kursy - szkoła prowadzi kształcenie w każdym zawodzie Branżowej Szkoły I Stopnia. Jeśli jednak dany zawód wybierze bardzo mała liczba osób, to na kształcanie zawodowe teoretyczne w swoim zawodzie uczeń zostanie oddelegowany przez szkołę do ośrodka kursowego.
  Kurs kształceniowy finansowany jest przez szkołę. Uczeń uczestniczy w takim kursie aż trzykrotnie: w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie.
  Kurs każdorazowo trwa 4 tygodnie przez 8 godzin dziennie. Na zajęciach w ośrodku kursowym uczeń otrzymuje się oceny, zdaje egzaminy, sprawdzana jest jego obecność, oceniane jest zachowanie. Informacja o postępach kursanta dostarczana jest do szkoły i do pracodawcy.
  Kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole.

Po zakończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia czeka Cię egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W zawodzie kucharz wyodrębniono jedną Kwalifikację HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań, a w szczególności:

 • oceniania jakości produktów,
 • przechowywania żywności,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań.

Egzamin zawodowy jest podzielony na dwie części – pisemną (teoretyczną) oraz praktyczną.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzający egzamin. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy też dokumentacja. 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Absolwent branżowej szkoły w zawodzie kucharz znajdzie zatrudnienie w:
 • wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej: bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, szpitale, szkoły,
 • przedszkolach, internatach,
 • stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy,
 • restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych,
 • ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

TZ Portfolio Plus is currently offline for maintenance

Check back soon!
DMC Firewall is a Joomla Security extension!