Image

Sprzedawca

Cykl kształcenia
Nauka w branżowej szkole trwa 3 lata.
Język obcy
język agielski lub język niemiecki

Zawód sprzedawcy jest zawodem ciekawym, codziennie dzieje się coś nowego, przewijają się wciąż nowe twarze klientów, poznaje się nowych ludzi, zdobywa się ich zaufanie, nawiązuje się nowe znajomości.

Zawód ten pozwala też człowiekowi rozwijać się, być na bieżąco z modą i nowościami w handlu, tym samym pozwala być fachowcem w oczach nabywców. Wykonywanie zawodu sprzedawcy może również dostarczać satysfakcji z osiągnięć zawodowych w postaci awansów w pracy na stanowiska kierownicze w hurtowniach i marketach, co wiąże się z korzyściami finansowymi.

Do zadań sprzedawcy należy:

 • sprawna obsługa klientów,
 • fachowe doradztwo w zakresie oferowanego asortymentu,
 • zamawianie towarów i przygotowywanie ich do sprzedaży,
 • eksponowanie na półkach i reklamowanie towarów,
 • dbanie o czystość i estetykę w miejscu sprzedaży,
 • pilnowanie terminów przydatności do spożycia umieszczonych na produktach,
 • pozyskiwanie nabywców poprzez stosowanie różnych form promocji i zachęcania do zakupu,
 • obsługa kasy fiskalnej oraz innych urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w nowoczesnych sklepach,
 • wyznaczanie ceny, metkowanie towarów, przygotowywanie wywieszek cenowych,
 • ewidencjonowanie zakupów, sprzedaży, inwentaryzacja towarów.

Przedmioty zawodowe, których będzisz się uczył w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie sprzedawca to w ramach:

 • Kształcenia zawodowego teoretycznego: Podstawy handlu. Organizowanie sprzedaży. Język angielski zawodowy/Język niemiecki zawodowy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kompetencje personalne i społeczne. Sprzedaż towarów.
 • Kształcenia zawodowego praktycznego: Praktyczna nauka zawodu - zajęcia odbywają się u pracodawców.
  Uczniowie klas/zawodów, w których teoretyczne przedmioty zawodowe odbywają się w szkole mają w I, II i III klasie 2 dni zajęć praktycznych u pracodawców.

  Uczniowie klas/zawodów, w których teoretyczne przedmioty zawodowe odbywają się na kursach* mają w I klasie 2 dni, a w II i II klasie 3 dni zajęć praktycznych u pracodawców.

  * Kursy - szkoła prowadzi kształcenie w każdym zawodzie Branżowej Szkoły I Stopnia. Jeśli jednak dany zawód wybierze bardzo mała liczba osób, to na kształcanie zawodowe teoretyczne w swoim zawodzie uczeń zostanie oddelegowany przez szkołę do ośrodka kursowego.
  Kurs kształceniowy finansowany jest przez szkołę. Uczeń uczestniczy w takim kursie aż trzykrotnie: w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie.
  Kurs każdorazowo trwa 4 tygodnie przez 8 godzin dziennie. Na zajęciach w ośrodku kursowym uczeń otrzymuje się oceny, zdaje egzaminy, sprawdzana jest jego obecność, oceniane jest zachowanie. Informacja o postępach kursanta dostarczana jest do szkoły i do pracodawcy.
  Kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole.

Po zakończeniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia czeka Cię egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W zawodzie sprzedawca wyodrębniono jedną Kwalifikację HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży.

Egzamin zawodowy jest podzielony na dwie części – pisemną (teoretyczną) oraz praktyczną.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez szkołę, placówkę, centrum, pracodawcę lub podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy przeprowadzający egzamin. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego rezultatem może być wyrób, usługa czy też dokumentacja. 

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa.

Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Handel istnieje od tysięcy lat, a więc zawód sprzedawcy jest jednym z najstarszych zawodów i ciągle potrzebnych. Współczesny sprzedawca może być zatrudniony w sklepach detalicznych, hurtowniach, kioskach, na targowiskach.

Sprzedawca może pracować zarówno w sklepach o tradycyjnej formie sprzedaży, gdzie lada oddziela sprzedawcę od klienta a towar podaje sprzedawca, jak i w sklepach z nowoczesną formą sprzedaży tj. samoobsługowych i preselekcyjnych. We wszystkich jednak sklepach praca sprzedawcy charakteryzuje się ciągłym kontaktem z klientem, dlatego bardzo ważna jest umiejętność słuchania, nawiązywania rozmowy, kultura osobista, cierpliwość, umiejętność doradzenia i wiedza towaroznawcza.

TZ Portfolio Plus is currently offline for maintenance

Check back soon!
DMC Firewall is a Joomla Security extension!