Zasady rekrutacji do ZSP nr 2 w Jarocinie w pigułce, czyli słów kilka o tym, co zrobić, żeby dostać się do „Dwójki”

1. O przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia decyduje ranking punktów oraz zapewnione od 1.09.2021 miejsce praktycznej nauki zawodu.
2. O przyjęciu do Technikum i Liceum Ogólnokształcącego decyduje ranking punków. W wypadku klasy liceum wojskowego również wynik sprawdzianu sprawności fizycznej.
3. Kandydat do Branżowej Szkoły I Stopnia, Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego może zdobyć maksymalnie 200 pkt. (100 pkt. - Testy ósmoklasisty, 100 pkt. - Świadectwo, dodatkowe osiągnięcia):

a) Z egzaminu ósmoklasisty możesz uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • z języka polskiego – max 35 pkt.
 • z matematyki – max 35 pkt. 
 • z języka obcego nowożytnego – max 30 pkt.

Sposób przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty. Wynik egzaminu ósmoklasisty jest podawany w procentach, procenty przeliczane są na punkty według następującej zasady:

 • z języka polskiego - 1% = 0,35 pkt.
 • z matematyki - 1% = 0,35 pkt.
 • z języka obcego nowożytnego – 1% = 0,3 pkt.

b) Twoje oceny na świadectwie będziemy przeliczać następująco - z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt. Przedmioty przeliczane na punkty język polski, język obcy matematyka. Czwarty przedmiot w zależności od typu szkoły:

 • liceum policyjno - prawne – historia,
 • liceum wojskowe, technikum hotelarskie – geografia,
 • liceum ratownicze, technikum fryzjerskie – biologia
 • technikum elektryczne, elektroniczne, technikum mechaniczne z przysposobieniem pożarniczym, technikum pojazdów samochodowych – informatyka
 • branżowa szkoła i stopnia – informatyka

Sposób przeliczania ocen na punkty:

 • za ocenę celujący – 18 pkt.
 • za ocenę bardzo dobry – 17 pkt.
 • za ocenę dobry – 14 pkt.
 • za ocenę dostateczny – 8 pkt.
 • za ocenę dopuszczający – 2 pkt.
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat uzyskuje 7 pkt.

c) Otrzymasz też punkty za dodatkowe osiągnięcia:
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. c) – f), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.
 • krajowym – 3 pkt.
 • wojewódzkim – 2 pkt.
 • powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach c) – g) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

d) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

Szczegółowe zasady rekrutacji do ZSP nr 2 w Jarocinie oraz zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok 2021/2022